Historikk

Historikk Toten-trimmen

Beskrivelsen bygger på det vi har av skriftlige kilder; tur-o-poser med beskrivelse av opplegg, jubileumsberetningen 1949-1989 (TT 40 år), styrereferater, årsplaner, årsmeldinger, Troll-tidende og register over deltakere.

Familieorientering (1969-1970)

Første gang turorientering ble prøvd ut i Toten-Troll, var i 1969, altså 20 år etter at laget ble stiftet.turo4

I styrereferat fra april 1969 står det at det kom opp et forslag fra Martin Haarstad om Familieorientering på Totenåsen. Det ble enighet om å gjøre et forsøk i liten målestokk, som en prøveordning. I beskrivelsen av opplegget til deltakerne, er turorienteringen gitt navnet Toten-trimmen. Martin Haarstad og Arne Ek Brynilsen fikk ansvaret for gjennomføringen.

Det ble dette første året satt ut 13 poster i allmenningslodd nr. 4 på Totenåsen, med utgangspunkt fra Torsætra. Kartet ble kalt Hommersjø og dekker et litt større område enn det som i dag dekkes av kartet Skjellungshøgda. Kartet og kontrollkortet kostet til sammen 2 kr for voksne og 1 kr for barn. Det ble solgt 49 kontrollkort. Etter sesongen, som begrenset seg til månedene juli og august, ble det levert inn kontrollkort fra 25 deltakere som hadde tatt alle postene. Kortene fra 20 av deltakerne er tatt vare på.

Familieorientering ble også gjennomført i 1970, med 18 poster i samme område som i 1969. Sesongen varte da ut september. Dette året ble det levert inn 50 kontrollkort der det var klipt for alle postene, men vi mangler oversikt over hvem deltakerne var.

Det ble også planlagt arrangert Familieorientering i 1971. I styrereferater står det at en da vil bruke ”det nye Toten-kartet” i målestokk 1 : 50 000, men vi finner ingen skriftlig dokumentasjon på at dette ble gjennomført.

Toten-trimmen (1973-)

Etter denne spede begynnelsen, og et opphold i 1971 og 1972, kom Toten-trimmen i gang for fullt i 1973 – og har vært arrangert hvert år siden. Det ble da for første gang valgt en egen Trim-komité til å ta seg av Toten-trimmen. Den første lederen av komiteen var Arne Ek Brynilsen. Senere har Simen Bleken og Torfinn Staff ledet komiteen i mange år.

Det ble i 1973 satt ut 50 poster; 25 poster var lagt på OL Toten-Trolls o-kart nr. 1, Fredrikstad, i området Fredrikstad-Gransmarken-Myrsjøen-Sønstebysætra-Vinsåsen, med Syljulia som sentrum. Disse postene stod ute i mai, juni og juli. Postene ble så ble flyttet til nytt terreng og nytt kart, i området Laupendsætra-Anfinnsætra-Oksbakken-Hongsætra, med Tjuvåsen som sentrum. Disse postene stod ute i august, september og oktober. Opplegget kostet 10 kr + 3 kr for ekstra kontrollkort.

Det har hvert år fra 1975 til 2009 blitt satt ut 60 poster på ulike kart. I 1975 ble det brukt 3 kart, i 1976 4 kart, i 1979 5 kart. Det har siden vært brukt 5-6 kart. For å komme tidligst mulig i gang på forsommer­en har det blitt brukt kart nede i bygda, men ellers har Totenåsen alltid vært hovedarena for turorienteringen.

Fra 2010 har opplegget bestått av 70 poster. De 10 nye postene er et samarbeid med Raufoss IL og Gjø-Vard OL – og er lagt på kartet Flyplassen som ble gitt ut til O-festivalen i 2010.

I 1975 var det solgt over 300 tur-o-konvolutter! Litt over 200 i 1976. Siden har det vært nede i rundt 150, men har de siste årene igjen økt til over 200.

I arkivet vårt (plassert på Dokumentasjonssenteret til Toten Økomuseum på Kapp melkefabrikk) har vi opplegget for 1969 (og kartet fra 1970) og komplette tur-o-konvolutter for alle sesongene fra og med 1979 (bortsett fra 1984).

Trimkomiteen har hatt følgende ledere:

Arne Ek Brynilsen (1973-1977), Torfinn Staff (1978-1979), Cato Bjerke (1980), Arne Aas (1981-1983), Harald Rognlien (1984-1985), Turid Stabbetorp (1986-1987), Simen Bleken (1988-1998), Torfinn Staff (1999-2007 og 2009), Cato Bjerke (2008) og Ola Brox (2010 –). Fra og med 1981 har lederen av Trimkomiteen også sittet i styret i OL Toten-Troll.

I årene 1975-1977 (og delvis i 1978) hadde Torfinn Staff et samarbeid med Pål Gihle om en fast spalte med «Ukens post» i Totens Blad.

Tur-o-opplegget («trimposene») har vært solgt på flere faste salgssteder i kommunen.

Kartene har gjennomgått en rivende utvikling.

Kartet i 1969 og i 1970 var i målestokk 1 : 25 000, med 10 m ekvidistanse og tegnet i 3 farger (brunt, svart, blått). Allmenningskartene som ble brukt i 1970 var i målestokk 1 : 50 000 (tidligere utgaver? av disse ble brukt som grunnlag for kartet til NM i 1956, i målestokk 1 : 25 000 med 10 m ekvidistanse trykt i sort/hvitt). OL Toten-Trolls o-kart nr. 1, som ble brukt til turorienteringen i 1973 var i målestokk 1 : 20 000, med 5 m ekvidistanse og i 3 farger. I 1975 ble det brukt allmenningskart over lodd 4 og 5. I dag er kartene tegnet på data, oftest i målestokk 1 : 10 000 med 5 m ekvidistanse og i 5 farger.

Postene var til å begynne med og fram til og med 1991 tegnet eller trykt direkte på kartet. Deretter ble postene tegnet på et kart og kopiert i sort/hvitt. Da måtte deltakerne selv tegne postene inn på kartet ut fra disse kopiene. Fra 2006 har kartene med poster blitt skrevet ut på data.

Kontrollkortet har stort sett vært det samme, med postnummer, postbeskrivelse og plass til å klippe med tengene som henger på postene. Kontrollkortet i 1969 var et vanlig startkort brukt i o-løp. På hver post lå det et stempel som ble brukt til å kvittere i riktig rute på kortet.

Fra starten på Toten-trimmen i 1973 ble det brukt kippetenger for å kvittere på kontrollkortet.
Fra og med 2010 har det som et alternativ vært mulig å registrere postene på nettsiden turorientering.no. Hver post har da i tillegg til tenger blitt utstyrt med en bokstavkode.

Kravene til gull-, sølv- og bronsemerke har endret seg gjennom årene.

I årene fram til og med 1988 ga de ulike postene fra 3 til 15 poeng – etter vanskelighetsgrad og avstand fra nærmeste utgangspunkt. I 1973 ga de 50 postene til sammen 440 poeng. Da det ble 60 poster, ga disse til sammen rundt 550 – 600 poeng. Kravet til gull var 85 % av maksimal poengsum, kravet til sølv 50 % og kravet til bronse 25 %, som svarte til NOFs generelle anbefaling.

Fra og med 1989 er det antall poster som bestemmer kravet til gull, sølv og bronsemerke.

Fra 1989 (totalt 61 poster): gull 55 poster (90 %), sølv 45 poster (74 %), bronse 35 poster (57 %).
Fra 1994 (totalt 61 poster): gull 55 poster (90 %), sølv 40 poster (66 %), bronse 25 poster (41 %).
Fra 1998 (totalt 61 poster): gull 53 poster (87 %), sølv 40 poster (66 %), bronse 25 poster (41 %).
Fra 2010 (totalt 71 poster): gull 60 poster (85 %), sølv 45 poster (63 %), bronse 30 poster (42 %).
Fra 2011 (totalt 71 poster): gull 57 poster (80 %), sølv 45 poster (63 %), bronse 30 poster (42 %).

Andre opplegg
Sesongen 1984 ble det arrangert en egen «Fart med kart«-dag, med 3 ekstra poster. I vintersesongene fra 1985 til 1989 ble Skijeger’n, med poster langs oppkjørte skiløyper på Totenåsen, arrangert. De tre første årene var det rundt 20-30 deltakere, mens svært få deltok de to siste årene. Natursti (plakater på postene) har vært med som et tillegg sesongene 1986-1988, med 20-30 deltakere. I 1991-1992 var det tilbud om mini-turorientering, men med svært liten deltakelse. Fra og med 2004 har det på én post på de fleste kartene vært et infoark med opplysninger om kulturminner, geografi eller natur. I 2011 ble det oppgitt GPS-koordinater til postene på noen av kartene, men uten særlig respons.

Arrangement
Tur-o-sesongene har startet i mai med en sesongåpning, først oppå Totenåsen, senere år nede i bygda. Her ble tur-o-opplegget solgt og det ble gitt tilbud om instruksjon. Etter hvert ble også kaffe og kaker servert. I august har det fra og med sesongen 1985 vært kaffepost på Totenåsen. Denne har telt som en ekstrapost. I 2010-2011 ble det også prøvd et opplegg med felles tur-o-tur til poster på ett av kartene på åsen, men med liten deltakelse. Etter endt sesong har det i oktober vært arrangert en hyggekveld/trimavslutning med et rikholdig program; kåseri, servering av kaffe og kaker, bordkonkur­ranser, utlodning, utdeling av plaketter (og merker) og trekning av gevinster blant gullmerkevinnerne.

Statistikk
Vi har gått gjennom alle lister over deltakelse, merker og plaketter gjennom alle år fra starten i 1973 og lagt dette i et register på data. Alle plakettvinnere er med i Adelskalenderen som ligger på klubbens hjemmeside. Videre er det laget en egen statistikk over antall solgte opplegg, antall registrerte deltakere og antall merker og plaketter hvert år siden starten i 1973.

Etterlysning
Vi har kart med poster og info for sesongen 1969 og kart med poster for sesongen 1970 (Familie-orienteringen). Videre har vi et blankt kart og info for 1973, dvs. første sesongen med Toten-trimmen. Videre har vi komplette tur-o-konvolutter for alle sesongene fra og med 1979, unntatt 1984.

Det hadde vært moro om noen har oppleggene for 1973-1978 og for 1984. Det gjør ikke noe om det er brukte/slitte kart.

Ola Brox

Legg igjen en kommentar